ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

ESF projekts
 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” skola jau darbojas no 2019.gada. Projekta ietvaros tika veidotas ārpusstundu pasākumi un mācību pasākumi. No 2019.-2021 gadam realizēti šādi plāna pasākumi:

  • “Vasaras skola” – Vasaras nometne, kurā organizētas mācību nodarbības jeb prasmju darbnīcas skolēniem ar vispārējiem mācību sasniegumiem. Nometnes saturu veidoja 4 mācību nodarbības veidi: pētniecisko prasmju apguve dabaszinātņu priekšmetos, analītisko prasmju apguve matemātikā, komunikācijas prasmju apguve svešvalodā-angļu valoda, lasītprasmes un teksta analīzes prasmju apguve humanitārajos priekšmetos.
  • Praktiskās nodarbības “Algoritmiskā domāšana un prāta spēles” 
  • Pedagoga palīga konsultācijas krievu, angļu un latviešu valodā 1.-9.klasēs izglītojamo grupām ar mācīšanās grūtībām.
  • Individualizēts mācību atbalsts stundu laikā matemātikā, dabaszinībās 1.-9.klasēs izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.
  • Projektā izglītojamajiem tika nodrošināts daudzveidīgs atbalsts mācību stundu laikā, ko sniedz pedagoga palīgs STEM un Multidisciplinārajā jomā no 1.-9.klasei.  

Projektā,  trīs gadu laikā ir sniegts atbalsts 4579 stundas, kurā iesaistīti  18 pedagogi un 2 atbalsta speciālisti.

2020./2021.mācību gadā  atbalsts sniegts 753 stundas izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, nodarbības pie atbalsta speciālista 114.stundas.  Atbalsts  talantīgajiem izglītojamajiem vides un valodu nodarbībās, kas nodrošina izglītojamajiem padziļinātu zināšanu apgūšanu STEM un Multidisciplinārajos priekšmetos 2020./2021mācību gadā sniegtas 133 stundas. Kopā projekta ietvaros 2020./2021.mācību gadā sniegts 1000 stundu atbalsts izglītojamajiem. Atbalsta sniegšanā projektā iesaistīti 4 pedagoga palīgi un 2 pedagogi un 1 atbalsta personāla speciālists (logopēds).

Projekta otrajā kārtā no 2021./2023.gadam paredzēti šādi projekta pasākumi:

  • Pētnieciskā programma – grupu nodarbības 4.-6.klašu skolēniem 1x nedēļā. SR: Mācās veidot pierakstus par pētījumu, veic tos pēc dotas shēmas. Izvirza hipotēzi. Pamato savu viedokli par pētījumā iegūtiem rezultātiem. 
  • Pedagoga palīgs/otrs pedagogs – individualizēts mācību atbalsts stundu laikā valodas jomā, matemātikas un dabaszinātņu jomā 1.-6.klasei izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām.

2021./2022.m.g. I semestrī jau atbalsts sniegts 252 stundas, kur atbalstu snieguši 6 pedagoga palīgi.

Projekta koordinatore Lita Bērziņa.

2018./2019. m.g.

Mērķis-apdāvināto skolēnu, skolēnu ar mācīšanās grūtībām, un skolēnu  ar garīgās attīstības traucējumiem individuāls atbalsts .

   Pagājušajā mācību gadā projekta ietvaros skolā strādāja – pedagoga palīgi , psihologs, logopēds( skolēniem ar mācīšanās grūtībām, speciālās izglītības skolēniem), pedagogs          ( apdāvinātiem skolēniem pulciņš algoritmiskā domāšana un prāta spēles). Jāturpina iesāktā sadarbībā un jaunu kadru piesaiste, kuri būtu gatvi strādāt skolas vidē, pārzinātu skolas darba specifiku ( e – žurnāla aizpildi, darba grafiks pakārtots skolas mācību stundām).Šajā mācību gadā projektā darbu turpina divi pedagoga palīgi, un piesaistīts jauns logopēds. Nav izdevies atrast psihologu. Iesaistītais pedagogu un atbalsta personāls mainījās, jo bija slodzes citos amatos ārpusskolas, veselības problēmas, dzīvesvietas maiņa, amatu maiņa.

     Bija izdevušās multidisciplinārā, STEM joma, īpaši labi ārpus stundu pasākumi. Savstarpēji laba sadarbība starp pedagogiem un atbalsta personālu.

Sasniegumi-individuāls atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām, speciālās izglītības skolēniem ikdienas mācību procesā. Atgādnes, individuāla pieeja. Skolēns izprot mācību vielu tādā tempā kādā viņš ir tai brīdī gatavs uztvert, neatkarīgi no tā kādā tempā strādā citi klases biedri.

   Grūtības- ikdienas darbā precīzi apkopot atskaites, jo paralēli tiek veikts mācību process. Informācija, prasības mainās un atskaišu sagatavošana ātrums nav atkarīga no koordinatora, katra neprecizitāte jālabo ir projektā iesaistītajam  skolotājam e-žurnālā, kas notiek pēc darba laika, un ne reti vēlu vakaros. Bet kopumā mēs cenšamies, un izdarām maksimāli labāko. Un esam pateicīgi par šo pieredzi un iespēju skolai piesaistīt papildus darbinieku resursus, un sniegt atbalstu skolēniem, kuriem tas nepieciešams!

                                                  Projekta  koordinatore  Zane Bērziņa.                

Comments are closed.