Skolas nolikums.

Grozījumi skolas nolikumā.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Sūdzību un ieniegumu izskatīšanas kārtība.

Skolas darba kārtības noteikumi.

Audzināšanas darba programma.

Audzināšanas darba plāns.

Audzināšanas darba izvērtējums.

Karjeras izglītības plāns.

Ventspils 2.pamatskolas PKK karjeras attīstības plāns.

Skolas attīstības plāns

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2020./2021. mācību gads.

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2021./2022. mācību gads.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Kārtība darbā ar izglītojamo kavējumiem.

Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība skolā.

Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība.

Rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Ventspils 2. pamatskolas kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Darba kārtības noteikumu  ārkārtas situācijas laikā

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2021./2022. mācību gada COVID – 19 izplatības laikā Ventspils 2.pamatskolā

Kārtība, kura nosaka  bezskaidras naudas priekšapmaksas veikšanu komplekso pusdienu apmaksa

Kārtība par individuālajām konsultācijām.

Kārtība par āra nodarbībām.

IZM drošības protokols.

Kārtība par skolas teritorijas izmantošanu ar slēdzamajiem vārtiem.