Skolas nolikums.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Pielikums iekšējiem kārtības noteikumiem Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021. Mācību gada COVID – 19 izplatības laikā Ventspils 2.pamatskolā

Sūdzību un ieniegumu izskatīšanas kārtība.

Audzināšanas darba programma.

Skolas attīstības plāns 2019. – 2022.gads.

2018./2019.m.g. skolas pašvērtējuma ziņojums.

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2019./2020. mācību gads.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Kārtība darbā ar izglītojamo kavējumiem.

Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība skolā.

Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība.

Rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Kārtība kā tiek organizēta attālināta mācīšanās.

Vērtēšanas kārtība ārkārtas situācijā.

Ventspils 2. pamatskolas kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Kārtība, kādā skolēnu vecāki, viņu likumiskie pārstāvji un citas personas uzturas  Ventspils 2. pamatskolā pielikums nr.1

Kārtība, kādā Ventspils 2.pamatskola nodrošina attālināto mācību procesu laikā no 26.10. – 15.11.2020. pielikums nr.2

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Kārtība, kura nosaka  bezskaidras naudas priekšapmaksas veikšanu komplekso pusdienu apmaksa

Kārtība par sejas masku lietošanu.

Kārtība par individuālajām konsultācijām.

Kārtība par āra nodarbībām.

IZM drošības protokols.

Ventspils 2. pamatskolas kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā aktualizēts 1.09.2021.