Skolas nolikums.

Grozījumi skolas nolikumā.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Sūdzību un ieniegumu izskatīšanas kārtība.

Skolas darba kārtības noteikumi.

Audzināšanas darba programma.

Audzināšanas darba plāns.

Audzināšanas darba izvērtējums.

Skolas attīstības plāns 2019. – 2022.gads.

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2020./2021. mācību gads.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Kārtība darbā ar izglītojamo kavējumiem.

Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība skolā.

Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība.

Rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

Vērtēšanas kārtība ārkārtas situācijā.

Ventspils 2. pamatskolas kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Darba kārtības noteikumu  ārkārtas situācijas laikā

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2021./2022. mācību gada COVID – 19 izplatības laikā Ventspils 2.pamatskolā

Kārtība, kura nosaka  bezskaidras naudas priekšapmaksas veikšanu komplekso pusdienu apmaksa

Kārtība par sejas masku lietošanu.

Kārtība par individuālajām konsultācijām.

Kārtība par āra nodarbībām.

IZM drošības protokols.

Ventspils 2. pamatskolas kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā aktualizēts 1.09.2021.