Aktuāla informācija par centralizētajiem eksāmeniem.

Plānotie valsts pārbaudes darbu scenāriji pamata un vispārējās vidējās izglītības iegūšanai ārkārtējās situācijas laikā.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, šobrīd ir sagatavoti trīs rīcības scenāriji pārbaudījumu norisei, stingri ievērojot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās rekomendācijas.

Precizēts 2019./2020. m.g. eksāmenu grafiks, pārbaudes darbu norises laiki, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanas datums tiks publicēts pēc Ministru kabineta lēmuma.

Ir vairāki būtiski iemesli, kādēļ eksāmenu sesija, ievērojot nepieciešamos nosacījumus, būtu jāīsteno. Viens no svarīgākajiem – skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu
9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem.

Esošajā ārkārtējā situācijā plānotā pārbaudes darbu norise tiek gatavota atbilstoši trīs scenārijiem.

Scenārijs A. Ja esošā ārkārtējā situācija pēc 12. maija netiek pagarināta, eksāmenu sesijas sākums plānots 2020. gada jūnija pirmajās nedēļās.

Scenārijs B. Ja ārkārtējā situācija turpināsies arī pēc 12. maija, eksāmenu sesija tiek pārcelta uz vēl vēlāku laiku.

Scenārijs C. Ja rodas apstākļi, kuru dēļ sesijas īstenošana nav iespējama, tā tiek atcelta. Vispārējo izglītību skolēni iegūst, saņemot gada vērtējumu.

Ja ārkārtējā situācija 12. maijā netiek pagarināta, tiek īstenots scenārijs A.

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, skolēniem jākārto:

  • kombinētais pārbaudījums (mācību valoda, matemātika, Latvijas vēsture);
  • samazināta apjoma svešvalodas eksāmens;
  • latviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās.

Comments are closed.