Direktores uzruna

Mīļie Ventspils 2.pamatskolas skolēni un vecāki!

1. septembris jeb Zinību diena ir atkalredzēšanās un satikšanās svētki gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem Ventspils 2.pamatskolā 2019./2020.m.g mācības uzsāks 365 skolēni un 31 pirmklasnieki, strādās 37 pedagogi, atbalsta personāls psihologs, sociālais pedagogs, logopēds,12 skolas darbinieki.

Liels saviļņojums par mūsu pirmklasniekiem, kuriem šī diena ir pirmā skolas diena, tāpat vecākiem, kuriem jābūt līdzās saviem bērniem izglītības ceļā. Aicinu vecākus uz sadarbību.

Ventspils 2.pamatskola realizē 6 izglītības programmas, no kurām 4 programmas ir skolēniem ar īpašām vajadzībām. Skola īsteno Iekļaujošo izglītību.

Tradicionāli darbu jaunajā mācību gadā plānojam, pamatojoties uz iepriekš padarītā un skolas rezultāta analīzes.

Nākamajā mācību gadā skolas uzsāks pakāpenisku darbu pie jaunā standarta ieviešanu mācību procesā. Pakāpeniski uzsāks 1.,4.,7. klasēs. Skolas pedagogi, skolas vadība piedalījušies semināros un konferencēs par jauno kompetencēs balstīto standartu. Pedagogi kopīgi plāno, analizē darbu ikdienā klasē jau attīstot izglītojamajiem jaunajā standartā norādītās kompetences.

Skolā izveidotas un mērķtiecīgi darbojas 5 mācību jomas un 3 metodiskās komisijas.

Joma
Matemātikas
Valodas
Dabaszinātnes
Sociālā un pilsoniskā joma
Kultūras izpratnes un pašizpausme veselības un fiziskās aktualitātes
Sākumskolas metodiskā komisija
Speciālās programmas metodiskā komisija
Klašu audzinātāju metodiskā komisija.

Ventspils 2.pamatskolas metodiskā tēma 2019./2020.m.g.

Mērķis: Tekstpratības attīstīšana un pilnveidošana  kompetenču pieejā balstītā mācību saturā, uzsvaru liekot uz lasītprasmi un rakstītprasmi.

Par skolas vērtībām tiek atzītas:

Radošums, Attīstība, Droša vide.

Iepriekšējo  mācību gadu mērķtiecīgi iesaistot visu pedagoģisko kolektīvu un skolas padomes vecākus plānots jaunais skolas attīstības plāns trīs gadiem.

Iepazīstināsim skolas kolektīvu, skolēnus, skolēnu vecākus ar skolas attīstības plānu.

Skolā darbu uzsāks pieci jauni pedagogi:

Baiba Jaunzeme angļu valoda, 6.b. klases audzinātāja

Inga Leontjeva speciālais pedagogs, 1.-2.AB audzinātāja.

Vaira Markševica speciālais pedagogs, 3.-4. klases audzinātāja.

Una Bērente sociālo zinību skolotāja.

Daina Sīle- Odiņa vizuālās mākslas skolotāja, vadīs jaunos uzņēmējus.

Skolā darbojas 2.-4. klašu koris un otro gadu 5.-.8.klašu koris. Šajā mācību gadā skolas koris gatavoties dalībai Vispārējo skolēnu Dziesmu un deju svētkiem.

Ventspils 2.pamatskolai ir liela pieredze, piedaloties dažādos starptautiskos projektos.

Pašlaik aktīvi darbojamies Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības

(KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektā – Daba nomierina.

Ventspils 2.pamatskolas sadarbības partneri ir pedagogi, skolēni, vecāki no Polijas,  Rumānijas, Ungārijas, Grieķijas, Itālijas.

Mūsu skolai liels gods un reizē atbildība projekta dalībvalstis no 23. septembra līdz 27. septembrim uzņemt mūsu skolā. Aicinu pieteikties ģimenes, kas būtu gatavas savās mājās uzņemt projekta skolēnus. Tā ir lieliska iespēja iepazīt citu valstu kultūru, attīstīt valodas prasmi un veidot jaunus kontaktus.

Turpināsim darbu jau iesāktajos projektos:

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība.”

*Skolas piens un auglis

*Veselīga skola

* Karjeras izglītība skolā.

*Projekts “Latvijas skolas soma”

Visu vasaru skolas telpas tiek postas jaunajam mācību gadam. Skolā remonti notika piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) finansējumu un īstenojot projektu, Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana. Mūsu skolā šovasar atjaunota sporta un aktu zāle un tās palīgtelpas. Zālē izbūvēta jauna ventilizācijas sistēma un atjaunota siltumapgādes sistēma. Līdz ar remontdarbiem atjaunots arī sporta inventārs – iegādāti jauni vingrošanas soli, basketbola grozi, volejbola tīkls un vingrošanas trapece. Sportot iespējams arī skolas pagalmā, kur šovasar paaugstināts basketbola laukuma nožogojums. Skolas ēdnīcā iegādāta jauna trauku mazgājamā mašīna.

Skolai izveidota jauna, mūsdienīga mājas lapa, līdz ar to skolas aktualitātēm līdzi aicinu sekot ne tikai e-klasē, Facebook, bet arī skolas mājas lapā. Aicinu vecākus iepazīties skolas mājas lapā ar skolas nolikumu, skolas iekšējiem kārtības noteikumiem, vērtēšanas nolikumu. Skolas mājas lapas adrese www.2psk.ventspils.lv

Ja jums, cienījamie vecāki, ir kādi jautājumi vai ieteikumi, esam vienmēr atvērti sarunām, konstruktīviem risinājumiem.

Pasauli sev apkārt mēs veidojam ar savām domām. Domāsim gaišas un priecīgas domas, mīlēsim sevi un citus. Darīsim labāko iespējamo. Un ticiet- viss mums izdosies! Skolēniem – sekmīgs mācību gads, vecākiem prieks par savu bērnu paveikto, skolotājiem gandarījums par darbu. Lai mums visiem labi veicas!

Kopā būt, kad prieku var gūt!

Skolas direktore Sintija Birziņa.

Comments are closed.