Rīcības plāns gada tēmai “Pārtika”.

   RĪCĪBAS PLĀNS  GADA TĒMAI  “PĀRTIKA”  2022/2023  
Mēnesis.Aktivitātes nosaukumiAktivitātes satursIzvērtēšanas metodesAtbildīgie
Septembris1.Ekopadomes sapulce. 2. Skolas vides novērtējums. 3. Pasākums 1.-3.klasei “Mana skola – Ekoskola”. 4. Skolas jubileja.1.Pirmā Ekopadomes lielā sēde, ievēl un apstiprina Ekopadomi, sadala pienākumus, pārrunā šā gada darba virzienus, apspriež idejas, aktivitātes. 2. Veic skolas vides novērtējumu, katrai klasei iedalot izvērtēt vienu konkrētu tēmu. 3. Informatīvs pasākums, kas ir Ekoskola, 7 darbības soļi. 4. Katra klase gatavo jubilejas torti.1. Dati fiksēti protokolā. Foto. 2. Aizpildīta Ekoskolu vides ietekmju novērtējuma veidlapas. Aptaujas. 3. Diskusija. Vizuāli informatīvi materiāli. Foto. 4. Foto, video.1. Liena Rancāne, Inga Šefele 2. Klašu audzinātāji, Ekopadome 3. Klašu audzinātāji, Sanita Lāce 4. Klašu audzinātāji
Oktobris1. Zaļā karoga pacelšanas svētki. 2. Spēle “Izvēlies Latvijā augušus augļus un dārzeņus”. 3. Vides novērtējuma rezultātu kopsavilkums. 4. Mērķu izvirzīšana un rīcības plāna sastādīšana.1. Svinīgs pasākums, ar pieaicinātiem viesiem, presi, televīziju. 2. Katrai klasei jāizgatavo informatīva laminēta karte par vienu no augļiem, dārzeņiem. Spēli var izmantot klašu stundās, dabaszinību stundās. 3. Ekopadome apkopo datus, izvērtē, savada sistēmā. 4. Ekopadome izstrādā Rīcības plānu situācijas uzlabošanai, vadoties pēc Vides novērtējuma.1. Foto, video sižets, raksts avīzē, informācija skolas mājas lapā. 2. Spēle. 3. Dati savadīti sistēmā, publicēti skolas mājas lapā, uz Ekodēļa.1. Liena Rancāne, Ekopadome 2. Liena Rancāne, Diāna Siņica, klašu audzinātāji 3., 4. Ekopadome, Liena Rancāne, Dace Jankovska  
Novembris1. Ekoskolas Rīcības dienas “Mazām rīcībām liela ietekme”. -Rīcības “Uzliec tik, cik vari apēst!” un  “Taupām papīra dvieļus!” 2. Vides kodeksa uzlabošana1. Pusdienojot, katrs uz sava šķīvaj uzliek tik daudz ēdiena, lai var apēst, tādejādi samazinot izmestā ēdiena daudzumu. Lai taupītu skolas resursus, aicināts katrs vienu dienu uz skolu ņemt līdzi savu personīgo dvielīti, kurā slaucīt rokas. Tuvākās apkārtnes iedzīvotāju aptauja, informēšana par pārtikas atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi. 2. Ekopadome uzlabo Vides kodeksu.1. Aptaujas, pētījums, pārrunas, vizuāla informācija, datu apkopojums, foto, video. 2. Vides kodekss, kurš atrodas katrā klasē, uz Ekodēļa, publicēts facebook, skolas mājas lapā.1. Ekopadomes skolēni, Dace Jankovska, Zina Voronkova, Liena Rancāne 2. Ekopadome
Decembris     1. Atbildīgs pārtikas patēriņš. 2. Veselīgie našķi.1. Ekopadome nedēļas garumā veic pētījumu skolas ēdnīcā, kuri ēdieni un cik daudz  paliek neapēsti. Aptaujā skolēnus, noskaidro, vai skolā ir veģetārieši, vegāni. 2. Iesaistot vecākus, uzņēmējus, mājturības stundās rīko veselīgo našķu uzturklases.1. Pētījums, anketēšna, datu apstrāde, intervijas. 2. Foto, video. Praktiska darbošanās.1. Ekopadome, Liena Rancāne, Zina Voronkova. 2. Klašu audzinātāji
Janvāris1.semestra aktivitāšu izvērtēšana, turpmākie soļi. 2. EKO marķējumi1. Izvērtē jomās paveikto, izvirza darbības turpmākos soļus. 2. Veic Eko marķējumu izpēti, veido plakātus, prezentācijas, iepazīstina klašu skolēnus.1. Dati fiksēti protokolā. 2. Diskusija, plakāts, prezentācija, foto.1. Liena Rancāne, Diāna Siņica 2.Ekopadome, Baiba Langzama
FebruārisPasākums “Veslīgie un neveselīgie našķi”.Izzinošs pasākums, kuros veic eksperimentus, pēta kaitīgās e-vielas, veido uztura piramīdas, konkurss.Ekspriments, foto, plakāti.Reinolds Rudzājs, Aksels Ceplis, Dace Jankovska
Marts1. Makulatūras un bateriju vākšanas konkursa noslēgums. 2. Vitamīni uz palodzes.1. Apkopo savākto daudzumu, savada datus sistēmā, izvērtē, kura klašu grupa un kurš individuāli savācis visvairāk. 2. Klasēs uz palodzēm kastītēs, podos audzē garšaugus.1. Uzskaites žurnāla dati. 2. Pētījums, foto, datu uzskaites veidlapas.1. Zina Voronkova, Aksels Gruntmanis 2. Dace Jankovska, klašu audzinātāji.
Aprīlis1. Bioloģiskās saimniecības. 2.Kvadrātmetra atjaunošana.1. Veic pētījumu, kādas bioloģiskās zemnieku saimniecības atrodas Ventspils novadā, dodas ekskursijā, iepazīst produkciju. 2. Iesēj vēl kvadrātmetrā kādas citas zāļu tējas.1. Ekskursijas, pētījums, foto. 2. Praktiska darbošanās, foto.1. Klašu audzinātāji, Baiba Langzama 2. Žanna Eizenbārde, 6.b klase
Maijs1. 2.semestra izvērtēšana, turpmākie soļi. 2. Pasaules Bišu diena.1. Izvērtē jomās paveikto, izvēlas nākamā gada tēmu. 2. Ekskursijas uz Laumas dabas parku, pie biteniekiem.1. Dati fiksēti protokolā. 2. Ekskursija, foto, video, darba lapas.1. Ekopadome, Liena Rancāne 2. Baiba Langzama, klašu audzinātāji.

Comments are closed.