Vienotās prasības

Izglītojamā pienākumi

Mācību stundas jāapmeklē obligāti, jāmācās atbilstoši savām spējām, neatlaidīgi jāapgūst zināšanas, mācību prasmes un iemaņas.Stundās jāierodas laikus, lai ar pirmo zvanu atrastos klasē un pēc otrā varētu sākt mācību darbu.Ja izglītojamais nav sagatavojies stundai vai nav mājas darba, tas jāpaziņo skolotājai pirms stundas sākuma.Uz skolu jāņem tie mācību līdzekļi, kas nepieciešami mācībām.Mācību telpā mācību līdzekļus drīkst lietot ar skolotājas atļauju.Katram izglītojamam klasē ir sava vieta, ko noteicis skolotājs.Izglītojamais atbild par savas vietas kārtību, tīrību un skolas inventāru saglabāšanu.Dienasgrāmata ir obligāts mācību piederums, ieraksti dienasgrāmatā jāveic regulāri un kārtīgi.Stundas laikā jāievēro darba disciplīna, kabineta iekšējas kārtības noteikumi, aizliegts traucēt citus izglītojamos un skolotāju.Mācību stundu un pasākumu laikā telefoniem jāizslēdz skaņa, aizliegts tos izmantot. Ja stundas laikā tiek izmantots mobilais telefons, skolotāja to atsavina:a) pie pirmā pārkāpumā tiek atdots stundas beigās,b) pie atkārtota pārkāpuma atsavina un atdod vecākiem.Sporta stundās jāierodas sporta tērpa. Atbrīvotajiem skolēniem jāpiedalās sporta stundā kā novērotājiem.Starpbrīžos somas jāienes kabinetā, kur notiks nākamā stunda.Starpbrīžos jāuzturas skolas gaiteņos vai pagalmā, jāklausa dežurējušais skolotājs.Aizliegts lietot necenzētus vārdus.Starpbrīžos aizliegts atstāt skolas teritoriju bez vecāku rakstiskas atļaujas.Aizliegts skolā ienest saulespuķu sēklas un citas lietas, kas piesārņo skolu.Kategoriski aizliegts smēķēt, lietot alkoholu un narkotikas skolas teritorijā.Mācību procesa laikā aizliegts uz skolu aicināt nepiederošas personas.Apģērbam un apaviem jābūt tīriem, kārtīgiem un piemērotiem mācību procesam.Uz valsts pārbaudes darbiem, skolas un valsts svētkiem jāierodas svētku apģērbā.Virsdrēbes jāatstāj ģērbtuvē. Tajā nedrīkst atstāt naudu, telefonus un dārglietas.Maiņas apavu glabāšanai jālieto auduma maisiņu.Izglītojamā pienākums ir sveicināt un ar cieņu izturēties pret visiem pieaugušajiem cilvēkiem.Izglītojamā pienākums ir aktīvi piedalīties skolas dzīvē, godāt un mīlēt savu skolu.Izglītojamā uzvedību skolā un ārpus skolas reglamentē Ventspils pilsētas Domes administratīvie lēmumi.

Attaisnoti stundu kavējumi un to iemesli.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr .89, “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” (spēkā ar 04.02.2011.)
Ventspils 2.pamatskolas skolēnu vecāku pienākums par bērnu neierašanos skolā ziņot klases audzinātājam personiski vai pa telefonu līdz plkst.10.00.
Atkārtotas neziņošanas gadījumā skola informēs sociālo dienestu vai Bērnu tiesību aizsardzības iestādes. Ja bērns slimo ilgāk par trim dienām, obligāti jāiesniedz ārsta zīme. Vecāku zīmes par kavējumiem drīkst būt tikai par 3 dienām mēnesī.

Comments are closed.